Kuran Tefsiri Hakkında Hadisler

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “İsrail oğullarına Kapıdan secde ederek girin ve hıtta (dileğimiz günahımızı affetmendir) deyin ki size günahlarınız affolunsun, denildi. Fakat onlar bu emri tebdil ettiler de kapıdan kıçları üzerinde sürünerek girdiler ve (hıtta yerine) “Kılın içinde bir tane” dediler.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5330

Enes b. Malik’in (r.a.) haber verdiğine göre:
Aziz ve Celil Allah, vefatından önce Allah Resulü’ne (a.s.) arka arkaya vahiy indirdi. Nihayet vefat etti. Vahyin en fazla olduğu zaman, Allah Resulü’nün vefat ettiği gün idi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5331

Ömer’in (r.a.) rivayetinde Tarık b. Şihab şöyle anlatır:
“Yahudiler Ömer’e Sizler bir ayet okumaktasınız ki eğer o ayet bize indirilmiş olsaydı, biz onun indirildiği günü muhakkak bir bayram edinirdik dediler. Bunun üzerine Ömer (r.a.) “Muhakkak ki ben onun indirildiği yeri, hangi günde indirildiğini ve o indirildiği zaman Allah Resulü’nün nerede bulunduğunu pek iyi biliyorum: O ayet Arafat’ta, Allah Resulü (a.s.) Arafat vakfesi yaparken indirilmiştir.” Sufyan: “Bugün dininizi bütünledim ve size nimetimi tamamladım” ayetinin Cuma günü mü yoksa başka gün mü indiğinden emin değilim, dedi.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5332

Hz. Aişe’nin (r.ah.) rivayetinde anlatıldığına göre: Urve b. Zubeyr,
Hz. Aişe’ye, Allah’ın Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâh edin…ayetini sordu. Aişe (r.ah.) şöyle cevap verdi: Ey bacımın oğlu! Ayetteki yetimler ile murad olunan, velisinin terbiyesinde bulunan öksüz kızdır. Malında veliye ortak olur. Onun da malı ve güzelliği velisinin hoşuna gider. ve velisi mehrinde adalet gözetmeyip ona başkasının verdiği kadar mehir vererek onunla evlenmek ister. Bu sebeple, onlar hakkında adalet gösterip mehirlerinin âdet olanın en üst derecesine ulaşması dışında, velilerin onları nikâh etmeleri yasak edildi ve bunlardan başka kendilerine helal olan kadınlardan nikâh etmeleri emredildi. Uvre dedi ki: Aişe (devam ederek) şöyle dedi: Kadınlar hakkındaki bu ayet nazil olduktan sonra insanlar, Allah Resulü’nden fetva istediler. Bunun üzerine Aziz ve Celil Allah şu ayeti indirdi: Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Allah onlar hakkında ve Kitab’ta size okunan mehirlerini vermediğiniz halde kendilerini nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar hakkında fetva verecektir.Aişe şöyle dedi: Yüce Allah’ın Kitapta size okunmakta olandiye zikretmiş olduğu birinci ayettir ki Allah bunda: Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helal olan kadınlardan nikâh edin…buyurmuştur. Aişe (devamla) der ki: Diğer ayetteki Allah’ın: Onları nikâh etmek istersenizsözü, himayesindeki öksüz kızın malı ve güzelliği az olunca velinin ona rağbet göstermemesidir. Böylece veliler bunlara rağbet etmediklerinden dolayı malına ve güzelliğine rağbet ettikleri yetim kızları, adalete riayet etmedikçe nikâhlamaktan nehyolundular.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5335

Hz. Aişe (r.ah.),
Her kim fakir ise meşru surette yesin…ayetinin tefsirinde: Bu ayet yetimin malına bakan, onu ıslah eden velinin muhtaç olduğu zaman o maldan yiyebileceği hakkında indirildi demiştir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5339

Hz. Aişe (r.ah.),
Aziz ve Celil Allah’ın: Size hem üstünüzden, hem altınızdan geldikleri ve gözler şaşırıp, yürekler boğazlara dayandığı vakit…ayeti hakkında: Bu hâl Hendek harbi günü oldu demiştir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5341

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlatır:
Ve eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse…ayeti şöyle bir kadın hakkında indirildi: Kadın, bir erkeğin nikâhında olur ve uzun zaman geçinir. Neticede erkek o kadını boşamak ister. İşte böyle olan kadın kocasına: Sen beni boşama da beni yanında alıkoy, buna karşılık sen benden yana serbest ol! der. İşte bu ayet bunun için nazil oldu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5342

İbn Abbas’ın (r.a.) rivayetinde Saîd b. Cubeyr (r.a.) şöyle anlatır:
Kufe halkı şu, Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası Cehennemdir… ayetinde ihtilaf ettiler. Bunun üzerine ben, İbn Abbas’ın yanına giderek ona sordum. İbn Abbas: Andolsun ki bu ayet indirilen ayetlerin sonuncusu olarak indirilmiştir. Sonra da bu ayeti hiç bir şey neshetmemiştir, dedi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5345

İbn Abbas’ın (r.a.) anlattığına göre:
Müslümanlardan bir takım insanlar, kendine aid küçük bir koyun sürüsü içinde bulunan bir kimseye rastladılar. Adam: es-selamu aleyküm! diye selam verdi. Fakat onlar adamı yakalayıp öldürdüler ve beraberinde bulunan küçük koyun sürüsünü aldılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: Size selam veren kimseye, sen mümin değilsin demeyin…İbn Abbas bu ayetteki (selem sözünü) selam şeklinde okudu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5350

Bera’nın (r.a.) anlattığına göre:
Ensar, hacca gidip döndükleri zaman evlere ancak arka taraflarından girerlerdi. Bir kere Ensar’dan bir kimse geldi ve evinin kapısından girdi. Bundan ötürü kendisine dedikodu edildi. İşte bunun üzerine: Evlere arka taraflarından gelmeniz iyilik ve itaat değildir.ayeti nazil oldu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5351

Abdullah b. Mesûd (r.a.)
Aziz ve Celil Allah’ın şu: Onların yalvardıkları da (hangisi Rablerine daha yakın olacak diye) vesile ararlar… ayeti hakkında şöyle demiştir: Cinlerden bir topluluk Müslüman olmuşlardı. Halbuki daha evvel kendilerine tapınılıyordu. Cinlerden olan bu topluluk İslâm’a girdikleri halde de onlara tapan kimseler yine onlara kulluk etmekte kalmışlardı.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5356

İbn Abbas’ın (r.a.) rivayetinde Saîd b. Cubeyr şöyle anlatır:
İbn Abbas’a suresi nedir? diye sordum. O, Tevbe mi? Hayır o Fatiha suresidir. Zira o devamlı surette: Onlardan bazıları, onlardan bazıları diyerek nazil oluyordu. Sonunda halk, “bizlerden zikredilmedik hiç kimse kalmayacak zannettiler” dedi. Ben: Enfâl suresi nedir? dedim. İbn Abbas: Bu, Bedr suresidir, dedi. Ben: Ya Haşr? dedim. İbn Abbas: O Beni Nadr hakkında nazil oldu, dedi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5359

İbn Ömer’in (r.ahm.) anlattığına göre:
Ömer b. Hattab (r.a.) Allah Resulü’nün minberi üzerinde hutbe verdi: Evvela Allah’a hamd ve sena eyledi. Sonra şöyle dedi. Bundan sonra. Haberiniz olsun ki içkinin haram kılınması nazil olmuştur. Haram hükmünün indiği gün şarap şu beş şeyden yapılıyordu: Buğdaydan, arpadan, kuru hurmadan, kuru üzümden ve baldan. Hamr aklı örten şeydir. Ey insanlar! Üç şey var ki Allah Resulü’nün onlar hakkında bize bir bilgi vermiş olmasını çok arzu ederdim. Bunlar: Dede, kelâle ve ribanın bazı çeşitleridir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5360

Ebu Zerr’in (r.a.) rivayetinde anlatıldığına göre: Kays b. Ubad,
Ebu Zerr’i “Şu ikisi, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdırlar…” ayeti, Bedr savaşında teke tek dövüşe çıkan Hamza, Ali Ubeyde b. Haris ile Rebia’nın iki oğlu Utbe ile Şeybe ve Velid b. Utbe hakkında nazil olmuştur, diye yemin ederken işittim, demiştir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5362

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir